เอกสารจำเป็นต้องใช้เมื่อซื้อรถมือสอง

เอกสารจำเป็นต้องใช้เมื่อซื้อรถมือสอง

เนื่องจากรถยนต์นับเป็นสังหาริมทรัพย์หนึ่งที่มีมูลค่าสูง มีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการขึ้นทะเบียนเพื่อควบคุม และยังมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษี การทำประกันภัยรถยนต์ หรือการตรวจสภาพรถเมื่อรถมีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี ซึ่งเป็นข้อกำหนดกฎหมายที่เจ้าของรถยนต์ทุก ๆ ประเภทจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นการจะซื้อขายรถมือสอง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามที่ข้อกฎหมายกำหนดตามรายละเอียด ดังนี้

  1. สมุดทะเบียนรถยนต์ ในการซื้อขายรถยนต์มือสองนั้น เอกสารสมุดทะเบียนรถยนต์ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก และจะต้องใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น หากเป็นเอกสารสำเนาให้ผู้ซื้อสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ารถที่กำลังจะซื้อมานั้นเป็นรถที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือไม่ เพราะสมุดทะเบียน คือเอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของรถยนต์ และยังบอกรายละเอียดด้วยว่ารถยนต์คันนั้นเคยผ่านการซื้อขายมากี่ครั้ง หรือมีการปรับแต่งสภาพใด ๆ มาก่อนหรือไม่ ผู้ซื้อจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุในเล่มทะเบียนให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อรถยนต์มือสอง
  2. เอกสารสัญญาซื้อขาย เพื่อแสดงว่าการซื้อขายรถมือสอง นั้น เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ควรมีการจัดทำเอกสารสัญญาซื้อขายขึ้นมาด้วย โดยรายละเอียดในสัญญาควรระบุให้ชัดเจน ตั้งแต่รายละเอียดของรถยนต์ สถานที่จัดทำเอกสาร รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาฉบับนั้น วิธีการจ่ายชำระค่ารถยนต์ และวันที่ส่งมอบรถยนต์ให้กัน นอกจากนี้ภายในเอกสารสัญญานอกจากจะระบุชื่อผู้ซื้อ และผู้ขายแล้วยังควรระบุชื่อของพยานรู้เห็นด้วย เพื่อความครบถ้วนของสัญญา และทำเอกสารขึ้นมาอย่างน้อย 2 ฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐานทั้งทางฝั่งของผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเอง
  3. แบบคำขอโอนและรับโอน เป็นเอกสารแบบฟอร์มของกรมขนส่ง ซึ่งผู้ที่จะทำการซื้อขายรถยนต์มือสองสามารถโหลดเอกสารมาใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมขนส่งได้ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน และนำไปยื่นให้นายทะเบียนที่กรมขนส่ง เพื่อให้เอกสารสมบูรณ์ และทางกรมขนส่งจะทำการแก้ไขประวัติชื่อเจ้าของรถในเอกสารเล่มทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันผลการซื้อขาย
  4. เอกสารสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน นับเป็นเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นให้กรมขนส่ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการโอนขายรถยนต์ ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย ภายในเอกสารควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารสำเนาเพื่อดำเนินการใด เป็นการป้องกันการนำสำเนาไปใช้โดยเจ้าของบัตรไม่ยินยอมนั่นเอง

เมื่อเตรียมเอกสารซื้อรถมือสองต่าง ๆ เหล่านี้ให้พร้อมแล้ว การซื้อขายรถมือสอง ก็จะถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด กรณีฝากขายรถผ่านเต็นท์รถ จะต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้เต็นท์รถเป็นตัวแทนผู้ขายรถด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *